Choose the language.
flagflag
Premiun version
プレミアム・バージョン開始
MENU
ログイン
Username:

Password:Lost Password?

Register now!
スマートフォン
iPhone/Android
  
Cur: 2019-07-19 (Fri) 12:42:17 havip source Edit
Line 1: Line 1:
 +Trong trường hợp nộp đơn uỷ quyền qua đại diện sở hữu trí tuệ của Quý công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:
 +Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn [[đăng ký nhãn hiệu:https://havip.com.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu/]];
 +Chuẩn bị Đơn đăng ký, ký đơn, nộp đơn;
 +Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn, và các thông báo liên quan khác;
 +Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn;
 +Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT;
 +Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu;
 +Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)
 +
 +[[https://havip.com.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu/:https://havip.com.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu/]]
  

  • Backup diff of Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam(No. All)
    • Cur: 2019-07-19 (Fri) 12:42:17 havip

Front page   Edit Diff Backup Upload Copy Rename ReloadPrint View   New Page Page list Search Recent changes   Help   RSS of recent changes (RSS 1.0) RSS of recent changes (RSS 2.0) RSS of recent changes (RSS Atom) Powered by xpWiki
Counter: 393, today: 1, yesterday: 1
termscompany